Amaç
Geçici kapsam ve amaç
Bu Faz V, WHO Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Kentler Ağı Yıllık İş ve Teknik Konferansının beşincisidir. WHO Avrupa Ağı 98 kentten oluşmaktadır. Ek olarak, Avrupa’daki 30 ulusal sağlıklı kentler ağı, üye olarak 1400’den fazla kent ve ilçeye sahiptir.

WHO Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Kentler Ağı konferansları, başlıca politik ve stratejik olup, katılımcı şehir ve ağlardan daima kuvvetli politik katılım içermektedir.

İzmir Konferansı 2012 St. Petersburg Konferansı’na benzer şekilde, WHO Sağlık Ağı Bölgeleri ile yakın işbirliği içerisinde düzenlenecektir. Amaç, sağlık ve refah için politika ve yönetişim yerel seviyenin önemini vurgulamak ve kentler ile bölgelerin ağları arasında sinerji ve karşılıklı üretkenliği artırmaktır.

Konferansın bu yılki kapsayıcı konusu ise Sağlık ve Refah için Yenilik ve Paylaşılmış Yönetişim'dir. Bu konu şu üç aşamada değerlendirilecektir: tüm yerel politikalarda sağlık; dirençli toplumlar oluşturmak ve halk sağlığı ekonomisi üzerindeki yeni zorlayıcı kanıtların sonuçlarını değerlendirmektir.

Üzerinde durulacak konu yenilik ve liderlik olacak, WHO Avrupa Bölgesi ve ötesinden en yeni kanıt ve tecrübelere dikkat çekecektir. Program tüm politikalar ve tüm yönetim yaklaşımlarında pratik sağlık uygulamaları; sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için ekonomik durumda yeni kanıtlar; dirençli toplumlar oluşturmak için gerekenler ve ekonomik krizin etkileri ile mücadele konularında sunumlar içerecektir.

Konferansın hedefleri
1. Yerel ve bölgesel seviyelerde sağlık, eşitlik ve refah için paylaşımlı ve akıllı yönetişim üzerine yenilikçi ve pratik yaklaşımlar ile birlikte, en iyi kullanılabilir kanıtları paylaşmak ve öğrenmek.
2. Kemer sıkma – savunmasızlık ve sağlık sonuçları ve halk sağlığını kuvvetlendirme ve dirençli toplumlara yatırım fırsatları anlayışını genişletmek.
3. Özel Sektör ile diyalog kurma mekanizmalarını araştırmak.
4. Faz V'i değerlendirme sürecini başlatmak ve Faz VI'nın içerik ve amaçlarını açıklayarak bu fazı başlatmak.

Toplantı şu sorulara cevap arayacaktır.
Dikey ve yatay yönetişim: Sektörler arası eylem yoluyla sağlığın ortak faydalarını ve ortak üretimini göstermede diğer sektörlere ulaşmak ve onlarla işbirliği yapmak ve yerel, bölgesel ve ulusal seviyeler arasında sinerji yaratmak için çalışan yaklaşımlar nelerdir? Mevzuatın rolü nedir – halk sağlığı mevzuatı kentler için ne kapsamda faaliyet göstermektedir?

Stratejik tercihler: Günümüzde, Avrupa kentlerindeki temel halk sağlığı zorluklarına hitaben en büyük farklılığı hangi tür liderlik, politika, strateji ve paylaşımlı yönetişim mekanizmaları gerçekleştirmektedir? Çeşitli yerel paydaşların desteğini alan kent sağlığı gelişim planları yaklaşımlarının katma değeri ve kapsamı nedir? Kısıtlı kaynaklar olduğunda nasıl hareket edilmelidir?

Eşitsizlikler ve sağlık ekonomisi: Sağlık konusunda eşitsizliklerle savaşmak için yerel liderler yenilikleri nasıl destekleyebilirler? Sağlık yatırımlarındaki ekonomi ve hakkaniyet tartışmaları nasıl daha açık ve ikna edici hale getirilebilir? Sağlıklı kent girişimlerinin, sağlığı iyileştirmek ve eşitsizlikleri azaltmak için belediye yönetimlerinin çabalarında bir farklılık yarattığını nasıl gösterebiliriz? Kemer sıkmaya (tasarruf) başvurmak toplum sağlığının kuvvetlendirilmesinde nasıl bir fırsat olabilir?

Sağlığın iyileştirilmesi: Kentler sağlık iyileştirme ve hastalık önleme politikaları ve girişimlerini etkin olarak nasıl destekleyebilir? Kentler; koruyucu, destekleyici ve sağlığı geliştiren fiziksel, ekonomik ve sosyal çevreler yaratan uygulamaları nasıl artırabilir?

Konferans konuları, WHO Avrupa Bölgesel Komitesi’nin Eylül 2012’de benimsediği yeni Avrupa sağlık politika ve stratejisi olan Health 2020’nin prensiplerini, hedeflerini ve yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Konferans ayrıca, 10–14 Haziran 2013’te Helsinki, Finlandiya’da düzenlenecek 8. Sağlık Gelişimi Küresel Konferansı – Tüm Politikalarda Sağlık’ın sonuçlarını ve çıkarımlarından yararlanacaktır.

Konferans ayrıca iki önemli konu için yer ve zaman sağlayacaktır: Faz V değerlendirme sürecini başlatmak ve Faz VI paketini resmi olarak lanse etmek. Tüm ana konularda gelişim sağlamak yıllık konferansların değişmez özelliğidir. Bu yılki Konferansın özel konularına ek olarak, katılımcılar çıkarılan derslere odaklanan Faz V çalışması hakkında vaka incelemeleri sunmaya teşvik edileceklerdir.

Konferans, açılış konuşmaları ve tartışmalar için özel oturumlar, kentler ve bölgelerden vaka incelemelerini sunan ve tartışan oturumlar (çıkarılan dersleri açıklayan), stratejik atölye çalışmaları ve tartışmalar etrafında yapılandırılacaktır. Ek olarak, Konferansın başında ve sonunda iki iş oturumu ve tematik alt ağlar ve Sağlık Ağı Bölgelerinin paralel toplantıları olacaktır. Program ayrıca Faz V değerlendirmesi için yönlendirme oturumları içerecek ve bu bağlamda bir platform veya belge ve öykü anlatma sunacaktır.

Politikacılar için biri açılış panelinde, biri de politikacılar için sağlık liderliği seminerinde olmak üzere iki oturum planlanmaktadır. Program koordinatörler toplantısı, kentler ile ayrı toplantılar ve Konferansın ikinci günü öğleden sonrasının ikinci kısmında kent ziyaretlerini içerecektir.

Beklenen katılımcılar
Beklenen katılımcılar şunlar olacaktır:
• Belediye Başkanı veya öncü politikacı, şehir koordinatörü ve konferans ile Faz V ana konularında çalışmak üzere belirlenen seçilen odak noktalarından oluşan WHO Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na katılan kentlerden delegasyonlar;
• Ağın politik başkanı, koordinatör, sağlık bakanlığı temsilcisi, bölgelerin temsilcileri ve kentlerden bir veya iki gözlemciden oluşan ulusal sağlıklı kentler ağından delegasyonlar;
• Davetli erkân, açılış konuşmacıları, kaynak uzmanları ve danışmanlar;
• WHO Sağlık Ağı Bölgelerinin delegasyonları ve temsilcileri;
• Sağlıklı Kentler hareketine dahil olmayan Avrupa Bölgesindeki ülkelerin temsilcileri ve
• Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Avrupa Konseyi, diğer uluslararası örgütler ve Dünya Küresel Yerel Kentler Diplomasi Enstitüsü temsilcileri.

İzmir Konferansına yaklaşık 350–400 kişinin katılması beklenmektedir.